Regulamin Sklepu

Jedna z największych galerii Antyków i Sztuki

Posiadamy sklep stacjonarny, gdzie można bezpośrednio obejrzeć  i zakupić oferowany towar, funkcjonujący pod nazwą i adresem:

Galeria Antyki I Sztuka Lion Jacek Myller

Wejherowo 84-200

Ul. Klasztorna 7

Regulamin sklepu internetowego antykilon.pl, dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług – obowiązujący od dnia 01.02.2020 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

1.INFORMACJA O FIRMIE

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym http://antykilion.pl Galeria Antyki i Sztuka Lion Jacek Myller  NIP 5881203242 , REGON 366629645. ; w dalszej części niniejszego Regulaminu jako Sprzedający.

 1. DEFINICJE

1.Sklep– sklep internetowy działający pod adresem https://antykilon.pl  jest prowadzony przez firmę Galeria Antyki i Sztuka Lion  i jest jej własnością.

2.Kupujący– konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, korzystający z usług Sprzedającego, kupujący towary na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego, na podstawie którego kupuje on towary oferowane przez Sprzedającego. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.

4.Towar– rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

5.Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym w Sklepie.

6.Przesyłka wielkogabarytowa– przesyłka o wadze przekraczającej 20 kilogramów lub przesyłka

7.Siła wyższa– zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).

8.Ustawa o prawach konsumenta– Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

9.Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu w celu zakupu przedmiotów znajdujących się w ofercie na stronie internetowej Sklepu, jak również towarów, które nie figurują w ofercie Sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie pisemnej. Regulamin określa także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedającego i Kupujących. Regulamin jest dostępny na stronie: antykilion.pl. Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Kupujący zapoznaje się z treścią Regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdza zaznaczając checkbox’em odpowiednie pole formularza w procesie składania Zamówienia.

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA

1.Podłączenie do Internetu

2.Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach “cookies” podczas samego korzystania ze Sklepu.

3.Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępie do Sklepu (w szczególności do prezentowanych towarów), spowodowanych w szczególności koniecznością

konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w Sklepie towarów.

4.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z niepoprawienia lub błędnego wprowadzenia przez Kupującego danych osobowych

◦ W przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka czy też stwierdzenia, że rejestracja konta nastąpiła przez osobę, która podała niezgodnie z prawdą informacje, Sprzedający może zawiesić konto. O podjęciu takich działań Kupujący zostanie poinformowany za pomocą e-mail. Wznowienie aktywności konta może zostać uzależnione od podjęcia przez Kupującego działań zmierzających do wyjaśnienia, czy też usunięcia nieprawdziwych danych.

◦ Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania

.◦ Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do złożenia zamówienia oraz zarejestrowania się w sklepie internetowym (zgodnie z Ustawą z dnia 25 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000).

 1. CENA TOWRU I FORMY PŁATNOŚCI

1.Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

2.Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest po wcześniejszym ustaleniu kupującego z sklepem.

3.Ceny podawane w Sklepie są wiążące przy złożeniu Zamówienia przez stronę https://antykilion.pl

Podmiotami świadczącym obsługę płatności online jest Payu. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

▪za pomocą elektronicznych kanałów płatności w ramach usługi PayU

.▪Za pomocą kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard  Electronic, Maestro, blik

▪ lub wpłata bezpośrednia na konto firmy Galeria Antyki i Sztuka Lion

Bank Mllenium

14 1160 2202 0000 0003 2123 8265

6.Brak wpłaty ceny Zamówienia po upływie 4 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedający anuluje Zamówienie.

 1. Rezerwacja

  Klient może dokonać rezerwacji przedmiotu znajdującego się w Sklepie Internetowym antykilion.pl. W tym celu należy skontaktować się z sklepem, celem ustalenia jaki przedmiot będzie podlegać rezerwacji. Każda rezerwacja podlega opłacie 300 zł. Czas rezerwacji to 7 dni.  Za skuteczne dokonanie rezerwacji przedmiotu uznaje się pisemne potwierdzenie wpłaty dokonanej przez Klienta oraz skan wpłaty na rzecz Firmy Antyki i Sztuka Lion Jacek Myller
  Zarezerwowany przedmiot zostaje oznaczony w Sklepie Internetowym antykilion.pl i nie ma możliwości jego zakupu przez innych Klientów na okres 7 dni.
  W przypadku nie dokonania przez Klienta, który zarezerwował przedmiot wpłaty brakującej kwoty po której następuję zakup przedmiotu w terminie 7 dni od momentu zarezerwowania przedmiotu, rezerwacja przepada, a wraz z nią kwota wpłacona przez Klienta, który dokonał rezerwacji wpłaconej zaliczki. W takim przypadku przedmiot traci status zarezerwowanego i zostaje wprowadzony do dalszego obrotu w Sklepie Internetowym antykilion.pl. 

 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez stronę internetową: https://antykilion.pl;

2.Potwierdzenie Zamówienia Kupującego odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie dokonania Zamówienia.

3.Po e-mailowym zaakceptowaniu przez Kupującego Zamówienia o którym mowa powyżej, Kupujący otrzymuje e-mailem wiadomość, że Zamówienie zostało złożone w Sklepie

4.Kupujący może wprowadzać zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Kupujący może wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

5.W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia, Zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli do 2 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się z obsługą Sklepu lub próby kontaktu z Kupującym nie powiodą się, Zamówienie zostanie anulowane.

6.W przypadku płatności internetowej przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny złożonego Zamówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia.

7.W razie gdy Zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane (niedostępność zamówionego towaru), Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany.

8.Jeżeli towar jest czasowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Kupującego o przedłużonym terminie dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie.

9.W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący informowany jest o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).

10.Jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny, z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego, Kupujący może złożyć Zamówienie na inny towar z oferty Sklepu albo otrzymać zwrot zapłaconej już ceny. W przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio cena za towar niedostępny zostanie odpowiednio rozliczona a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz Sprzedającego kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru.

8. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.Sprzedający dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować Kupujących o spodziewanym terminie dostawy.

2.Czas złożenia Zamówienia określa się od momentu otrzymania przez Sprzedającego i zaksięgowania na koncie firmy zapłaty za Zamówienie.

3.Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT Marża.

9. Dostawa

1.Dostawy towarów zawianych w Sklepie realizowane są na terenie całego kraju lub Uni europejskiej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź drogą e-mail.

2 . Wysyłka towaru w przypadku mniejszych towarów odbywa się za pomocą firmy kurierskiej.

 1. Wysyłka towaru dużego np. mebli odbywa się za pomocą zewnętrznych firm przewozowych

4.Podane kwoty za usługi kurierskie są kwotami brutto.

5.Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem

6.Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę.

7.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Kupującego w Zamówieniu.

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT) dotyczy tylko sklepu internetowego.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego , z zastrzeżeniem pkt 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, telefonicznie i dodatkowo drogą E-mail.
 4. Zwrot towaru musi nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i w stanie nienaruszonym towaru, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń towaru sklep internetowy nie zwraca pieniędzy za zwracany towar.

13. Sklep również nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką towarów.

14. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż konsument.

15. zamówienia w sklepie antykilio.pl dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu.